Một doanh nghiệp thực phẩm chuẩn bị chia cổ tức đặc biệt bằng tiền tỷ lệ 100%

Một doanh nghiệp thực phẩm chuẩn bị chia cổ tức đặc biệt bằng tiền tỷ lệ 100%

Doanh nghiệp 28/02/2023, 06:41

Với gần 122 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 1.218 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này.