Một công ty chứng khoán muốn bán 5,9 triệu cổ phiếu SAM Holdings (SAM) ngay vùng đáy

Một công ty chứng khoán muốn bán 5,9 triệu cổ phiếu SAM Holdings (SAM) ngay vùng đáy

Chứng khoán 22/02/2023, 10:44

Tạm tính tại mức thị giá SAM hiện tại, tổ chức này có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng từ giao dịch bán bớt cổ phiếu.