Đến năm 2025, Việt Nam sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số

Doanh nghiệp 20/07/2022, 14:51

Đây là một trong số những mục tiêu được đặt ra của Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030.