Công ty tự nhận kinh doanh ngành nhạy cảm tăng trưởng hơn 30%, vượt kế hoạch 140%

Công ty tự nhận kinh doanh ngành nhạy cảm tăng trưởng hơn 30%, vượt kế hoạch 140%

Doanh nghiệp 02/03/2023, 15:01

Trong năm qua, công ty ghi nhận doanh thu 152,2 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu năm 2021 là 117,2 tỷ đồng.