Thuduc House giải thể một công ty con

Thuduc House giải thể một công ty con

Chứng khoán 25/05/2022, 19:35

Hội đồng quản trị Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) mới đây đã thông qua chủ trương giải thể một công ty con là CTCP Đầu tư Huế - Nhà Thủ Đức.