Thị giá 300 đồng, một công ty may chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/cp

Thị giá 300 đồng, một công ty may chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/cp

Chứng khoán 11/11/2022, 08:36

Kể từ năm 2010 đến nay, công ty luôn duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt mỗi năm với tỷ lệ tối thiểu là 20%.