Vinaconex 25: Nợ phải trả hơn nghìn tỷ

Vinaconex 25: Nợ phải trả hơn nghìn tỷ

Bất động sản 05/05/2023, 06:45

Theo báo cáo thường niên 2022 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Vinaconex 25) có doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 117% so với 2021...