BNI tổ chức ngày hội kết nối kinh doanh 'Better Together Day' cho các thành viên BNI vùng Hanoi 2

BNI tổ chức ngày hội kết nối kinh doanh 'Better Together Day' cho các thành viên BNI vùng Hanoi 2

Thương hiệu 22/07/2022, 07:51

BNI Hanoi 2 tổ chức sự kiện Ngày hội kết nối kinh doanh Better Together Day – Cùng nhau tốt hơn mỗi ngày cho các Chapter BNI vùng Hanoi 2.