Nửa đầu năm 2022, 'hệ sinh thái' của Tập đoàn Bảo Việt làm ăn ra sao?

Nửa đầu năm 2022, 'hệ sinh thái' của Tập đoàn Bảo Việt làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp 14/08/2022, 16:23

Tập đoàn Bảo Việt đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ, bất động sản…