Topic : ROEA

Quý I/2022: Tỷ suất sinh lời cao nhất tại nhà băng nào?

Quý I/2022: Tỷ suất sinh lời cao nhất tại nhà băng nào?

Tài chính - Ngân hàng 19/05/2022, 11:35

3 tháng đầu năm, tỷ suất sinh lời cao nhất không thuộc về nhóm ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng VPBank được ghi nhận là ngân hàng có tỷ suất sinh lời cao nhất...