Metaverse có thể thay đổi cuộc chơi bất động sản: Ai sẽ được hưởng lợi?

Metaverse có thể thay đổi cuộc chơi bất động sản: Ai sẽ được hưởng lợi?

Bất động sản 16/03/2023, 07:25

Chúng ta hiện đang sống trong thời đại số hóa thay đổi cuộc chơi cho mọi ngành nghề. Đây là một thời điểm quan trọng, và chứa đựng những cơ hội ta chưa thể hình...