Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tài chính - Ngân hàng 17/12/2022, 08:46

VSDC là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ...