Tổng dư nợ trái phiếu đến hạn gần 7.200 tỷ, Gelex đã mua lại bao nhiêu từ đầu năm?

Tổng dư nợ trái phiếu đến hạn gần 7.200 tỷ, Gelex đã mua lại bao nhiêu từ đầu năm?

Doanh nghiệp 25/02/2023, 07:45

Ước tính, chi phí lãi vay phải trả năm 2022 của GEX chiếm trên 20% lợi nhuận gộp. Với dư nợ tính đến ngày 31/12/2022...