Luật sư nói gì về chuyển đối trái phiếu sang sản phẩm bất động sản?

Luật sư nói gì về chuyển đối trái phiếu sang sản phẩm bất động sản?

Bất động sản 24/11/2022, 08:34

Việc quy đổi từ trái phiếu sang bất động sản là không trái pháp luật bởi mối quan hệ giữa trái chủ và đơn vị phát hành là mối quan hệ dân sự...