NCB tăng vốn điều lệ, sẵn sàng nguồn lực tái cơ cấu toàn diện ngân hàng trong 2024

NCB tăng vốn điều lệ, sẵn sàng nguồn lực tái cơ cấu toàn diện ngân hàng trong 2024

Thị Trường 13/04/2024, 13:20

Ngày 13/4/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024...