Mua “chui” cổ phiếu, người thân lãnh đạo một công ty xây dựng mong HOSE thông cảm do chưa nắm rõ quy định

Mua “chui” cổ phiếu, người thân lãnh đạo một công ty xây dựng mong HOSE thông cảm do chưa nắm rõ quy định

Chứng khoán 12/03/2023, 07:19

“Nay tôi làm Công văn giải trình này kèm Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu kính gửi đến quý cơ quan xem xét, chấp thuận và thông cảm cho tôi...