Cổ phiếu nào có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 1?

Cổ phiếu nào có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 1?

Chứng khoán 09/01/2023, 13:03

Hiện tại có 4 quỹ ETF đang tham chiếu theo chỉ số VN30 với tổng tài sản ước tính khoảng 8.548 tỷ đồng.