Mục tiêu đến năm 2030: Ngành nông nghiệp có 200 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu đến năm 2030: Ngành nông nghiệp có 200 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp 22/02/2023, 21:44

Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030,...