Thêm một công ty quản lý quỹ bị UBCKNN xử phạt

Thêm một công ty quản lý quỹ bị UBCKNN xử phạt

Chứng khoán 21/10/2022, 15:46

Tổng cộng, số tiền phạt là 145 triệu đồng.