Công ty con SHP trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 330.000 đồng/cp, Kinh Bắc (KBC) chỉ được nhận một phần do đang thế...

Công ty con SHP trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 330.000 đồng/cp, Kinh Bắc (KBC) chỉ được nhận một phần do đang thế...

Chứng khoán 04/01/2023, 10:15

Cổ tức bằng tiền mặt do công ty con chi trả cho công ty mẹ sẽ được hạch toán vào BCTC của công ty mẹ nhưng không tác động đáng kể đến Bảng cân đối...