Yêu cầu đánh thuế cao với người nhiều nhà đất, đầu cơ và đất bỏ hoang

Yêu cầu đánh thuế cao với người nhiều nhà đất, đầu cơ và đất bỏ hoang

Bất động sản 26/06/2022, 06:30

Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới...