Đề nghị bỏ quy định cấm tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn đầu tư, kinh doanh

Đề nghị bỏ quy định cấm tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn đầu tư, kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng 29/07/2022, 05:48

Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN...