Áp bảng giá đất theo giá thị trường: Bằng cách nào?

Áp bảng giá đất theo giá thị trường: Bằng cách nào?

Bất động sản 09/08/2022, 14:19

Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm thì quy định hệ số điều chỉnh biến động giá đất được HĐND cấp tỉnh thông qua trước khi ban hành là không cần thiết...