Không có hộ khẩu Hà Nội có mua được nhà ở xã hội không?

Không có hộ khẩu Hà Nội có mua được nhà ở xã hội không?

Bất động sản 22/05/2023, 12:35

Theo Điều 51, Luật Nhà ở 2014, trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này.