Bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng vào Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng vào Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/05/2023, 15:48

Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng bổ sung quy định người tiêu dùng phải cung cấp chính xác, đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch;...