Topic : lương banker

'Soi' lương giới banker: Nhân viên nhận từ 500-700 USD, sếp cấp trung có thể lên tới 25.000 USD

"Soi" lương giới banker: Nhân viên nhận từ 500-700 USD, sếp cấp trung có thể lên tới 25.000 USD

Tài chính - Ngân hàng 24/01/2023, 15:05

Mức lương thấp nhất trong ngành ngân hàng thuộc về bộ phận Dịch vụ khách hàng, nhân viên có kinh nghiệm nhưng chưa lên quản lý được trả lương ở mức 500 - 1.200 USD/tháng.