Topic : ngành KHCN

'Bệ phóng' thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

"Bệ phóng" thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp 23/01/2023, 14:15

Năm 2022, “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030” được Chính phủ ban hành đã và đang tạo bệ phóng...