Những điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023

Những điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023

Bất động sản 26/01/2023, 11:00

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18 ngày 21/1/2016...