Cổ phiếu One Capital Hospitality bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Cổ phiếu One Capital Hospitality bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Chứng khoán 09/09/2022, 16:29

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bởi lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là số âm.