Cuộc đua ngầm trên MXH của các ông lớn bán lẻ: FPT Shop bỏ xa Điện Máy Xanh...

Cuộc đua ngầm trên MXH của các ông lớn bán lẻ: FPT Shop bỏ xa Điện Máy Xanh...

Doanh nghiệp 02/03/2023, 14:25

Mức độ phổ biến của thương hiệu trên MXH được đánh giá theo tổng của các cấu phần: điểm sắc thái, điểm thị phần thảo luận, điểm tương tác, điểm độ lan tỏa.