Tín hiệu đảo chiều của thị trường bất động sản từ các chính sách tháo gỡ

Tín hiệu đảo chiều của thị trường bất động sản từ các chính sách tháo gỡ

Bất động sản 17/03/2023, 07:32

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về quy định trái phiếu và Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ...