HoREA đề nghị cho doanh nghiệp vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn

HoREA đề nghị cho doanh nghiệp vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn

Doanh nghiệp 25/03/2023, 11:20

HoREA đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước...