Năm 2023 vay hỗ trợ nhà ở sẽ chịu mức lãi suất nào?

Năm 2023 vay hỗ trợ nhà ở sẽ chịu mức lãi suất nào?

Bất động sản 02/01/2023, 08:35

Từ đầu năm 20223, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà là 5,0%/năm.