Ba kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm 2024

Ba kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm 2024

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/04/2024, 15:05

Bộ Tài chính dự báo ba kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản cao nhất, CPI bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2023...