Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?

Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?

Bất động sản 15/04/2024, 13:52

Ông A bán đất cho ông B ngày 28/12/2002 và bán cho ông C ngày 20/8/2021. Giấy tờ mua bán đều viết tay, không có công chứng, chứng thực.