Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng 24/11/2022, 12:39

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của Ngân hàng thương mại trong nước cao nhất là khoảng 6,8%/năm; lãi suất cho vay cao nhất ở mức 8,4-9,9%/năm....