Bộ Xây dựng: Toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt

Bộ Xây dựng: Toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt

Bất động sản 29/12/2022, 15:32

Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II,...