Đất Xanh Services muốn bán 16% cổ phần tại Đất Xanh miền Nam

Đất Xanh Services muốn bán 16% cổ phần tại Đất Xanh miền Nam

Doanh nghiệp 29/12/2022, 07:29

Đất Xanh Services dự kiến chuyển nhượng hơn 5 triệu cổ phần, tương đương 16% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đất Xanh Miền Nam cho đối tác tiềm năng.