Phát Đạt (PDR) bất ngờ hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Phát Đạt (PDR) bất ngờ hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Doanh nghiệp 21/02/2023, 08:04

Phát Đạt cũng hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 28/2/2023.