Gần 77,7% cổ đông TPBank tán thành kế hoạch trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

Gần 77,7% cổ đông TPBank tán thành kế hoạch trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

Tài chính - Ngân hàng 07/02/2023, 15:23

Với tỷ lệ tán thành trên, đại hội đồng cổ đông TPBank đã thông qua phương án trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện ngay trong quý I này.