Chi tiết bùng nổ trong vụ FTX: Huy động từ nhà đầu tư được 420 triệu USD, 300 triệu USD vào túi Sam Bankman-Fried

Chi tiết bùng nổ trong vụ FTX: Huy động từ nhà đầu tư được 420 triệu USD, 300 triệu USD vào túi Sam Bankman-Fried

Tài chính - Ngân hàng 20/11/2022, 10:25

Số tiền huy động từ nhà đầu tư được FTX tuyên bố dùng để phát triển doanh nghiệp, nhưng 3/4 số đó vào túi Sam Bankman-Fried.