Thanh Hóa yêu cầu khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” và dự án “treo”

Thanh Hóa yêu cầu khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” và dự án “treo”

Bất động sản 11/08/2022, 14:32

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng quy hoạch...