Sa thải hơn 3.000 người, nợ tiền loạt nhà cung cấp, Elon Musk tự hào 'tình hình tài chính Twitter đã cải thiện'

Sa thải hơn 3.000 người, nợ tiền loạt nhà cung cấp, Elon Musk tự hào 'tình hình tài chính Twitter đã cải thiện'

Câu chuyện doanh nhân 09/03/2023, 10:28

Elon Musk cho biết ông đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để cải thiện tình hình tài chính của Twitter.