MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Tài chính - Ngân hàng 19/04/2024, 10:26

Năm 2023, MB Ageas Life ghi nhận sự suy giảm về doanh thu hoạt động bảo hiểm nhưng nhờ lực đỡ từ hoạt động tài chính, đã giúp lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng.