Nhiều sản phẩm nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Nhiều sản phẩm nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/06/2023, 08:00

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6 tháng đầu năm 2023, có nhiều sản phẩm và nhóm sản phẩm nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD...