Điều kiện để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng

Điều kiện để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng

Thị Trường 01/05/2023, 07:41

Điều 3 Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng “Về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng,...