Một tập đoàn bất động sản lớn dự kiến trả lương nhân viên bằng voucher, nhận tiền chỉ trả trước 30-50% và chậm 2-5 tuần

Một tập đoàn bất động sản lớn dự kiến trả lương nhân viên bằng voucher, nhận tiền chỉ trả trước 30-50% và chậm 2-5 tuần

Bất động sản 15/02/2023, 21:21

CBNV nếu muốn lãnh lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì công ty sẽ căn cứ kế hoạch dòng tiền để cân đối và chi theo từng đợt từ 30 – 50% mức tiền...