Sau ROS, FLC và HAI, gần 97 triệu cổ phiếu Chứng khoán BOS (ART) sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 21/11

Sau ROS, FLC và HAI, gần 97 triệu cổ phiếu Chứng khoán BOS (ART) sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 21/11

Chứng khoán 18/11/2022, 17:33

Tính tới thời điểm cuối tháng 6/2022, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Chứng khoán BOS ghi nhận công ty có hơn 14.500 cổ đông.