Vinahud điều chỉnh giảm gần 90% mục tiêu lợi nhuận, dời việc mua dự án Parahills Hòa Bình sang 2023

Vinahud điều chỉnh giảm gần 90% mục tiêu lợi nhuận, dời việc mua dự án Parahills Hòa Bình sang 2023

Bất động sản 15/12/2022, 09:55

Vinahud cho biết, nguyên nhân điều chỉnh là tình hình thị trường có nhiều biến động, một số tác động mang tính chất bất khả kháng, ngoài khả năng dự báo của công ty.