Topic : đối tượng

Xét duyệt đối tượng thuê mua nhà ở xã hội

Xét duyệt đối tượng thuê mua nhà ở xã hội

Bất động sản 09/05/2023, 17:00

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt..